R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2556 - 2559

       โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างกันยายน พ.ศ.2556 – กันยายน พ.ศ.2559


มหาวิทยาลัยมหิดล

 28 พฤศจิกายน 2556
 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

      โครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness-R2H) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้สู่ความสุขในการทำงาน จัดอบรมให้แก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 33 ส่วนงาน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น เนื่องจากมีจำนวนนักสร้างสุขเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมอบรมคือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดลจาก 16 ส่วนงาน

      ผลที่ได้คือ แผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Happiness Action Plan) จำนวน 16 ส่วนงาน (16 คณะ/สถาบัน/ศูนย์)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 15 มกราคม 2557, 25 – 26 มีนาคม 2557
 จังหวัดนครราชสีมา

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2557 ณ บาลิออส เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 60 คน และ แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พร้อมใช้ จำนวน 7 แผนปฏิบัติการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 จังหวัดสงขลา

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ และการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุขให้แก่ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องเพชรมงคล โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 67 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 7 แผนปฏิบัติการ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 7-8 สิงหาคม 2557
 ณ โรงแรมตะมาลี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมตะมาลี อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 58 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พร้อมใช้ จำนวน 9 แผน


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 15-16 สิงหาคม 2557
 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 36 คน ที่ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พร้อมใช้ จำนวน 5 แผนปฏิบัติการ


มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

 27-28 สิงหาคม 2557
 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 ชั้น 3 โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จำนวน 35 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ที่พร้อมใช้ จำนวน 5 แผนปฏิบัติการ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 15-16 กันยายน พ.ศ. 2557
 ณ อเวย์สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

      โครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ และการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุขให้แก่นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2557 ณ อเวย์สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

      ผลที่ได้คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 72 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 แผนปฏิบัติการ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 22 ตุลาคม 2557
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness- R2H)” ให้แก่ นักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ผลที่ได้ คือ นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 79 คน ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ ได้แผนปฏิบัติการสร้างสุขระดับมหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้ จำนวน 6 แผนปฏิบัติการ