อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงาน ต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา


Congrats ! รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Journal of Academic for Public and Private Management, 4(3), 221–238.  วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน. 4(3), 221-238.

Topic | The Impact of Work-Life Balance on Turnover Intention and Retention Intention among Academics in Education Sector: Work-Life Balance, Turnover Intention, and Retention Intention among Academics.

หัวข้อ | อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา.

Author | Charamporn Holumyong, Sirinan Kittisuksathit Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom, Thailand

Link to this article: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/appm/article/view/259464