ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ "HAPPY UNIVERSITY"


ร่วมสร้าง ร่วมสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ "HAPPY UNIVERSITY"

เพราะเรา...ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการ สนับสนุน การสร้างเสริมระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ  


โดยการผลักดัน 5 แผนงาน ดังนี้

1. การสำรวจ ความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรและนิสิต/นักศึกษา

2. การอบรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร

3. การสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มนิสิต/นักศึกษา

4. การพัฒนานโยบายมาตรฐานกลาง (EdPEx)

5. สร้างศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข


สามารถติดต่อรายละเอียด:

โครงการสร้างเสริมระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สสส.

โทร. 02-4410201 ต่อ 538

E-mail: happyuniversity.th@gmail.com

www.happythaiuniversity.com