The Great Resignation Episode 3 : อัตราการลาออกในประเทศไทย

📍สัญญานเตือน!! The Great Resignation กระแสการลาออกระลอกใหญ่ ในประเทศไทย

Episode 3 : อัตราการลาออกในประเทศไทย

"คนไทยลาออกจากงานมากแค่ไหน และทำอย่างไรจึงจะชะลอการลาออกได้บ้าง?"

⏭️Content ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์น่าสนใจยังไง ติดตามช่องทางใหม่จากโครงการได้ที่

💝Instagram : Happy University Thailand

💝Instagram : Happyuniversity.th

💝Tiktok : Happyuniversity