มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Award 2022)วันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Award 2022) โดยมี นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในปี 2565 มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus : People) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล

และ 3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับรางวัล

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่นำพาองค์กรไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลจะต้องถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงองค์กรทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม