วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 18 สิงหาคม 2411 มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ...


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทั้งลักษณะ เวลาและสถานที่เกิด [1]

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระนาม "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

และได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา [2]


จากนั้นประเทศของเราก็เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และ พัฒนาสิ่งต่างๆมากมาย จนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาเรื่อยๆในประเทศของเรา จนเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ แบบในทุกวันนี้

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน หวังว่าจะเห็นอนาคตอันสดใสของวงการวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนาไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นความหวังของรุ่นถัดๆไป


อ้างอิง

[1] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.nimt.or.th/main/?p=38036

[2] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม . [อินเทอร์เน็ต] . [สืบค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566]. จาก: https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/31/iid/205932