วันหยุดการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ (stop cyberbullying day) ภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ ร้ายแรงกว่าที่คิด !


 วันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากล หรือที่เรียกว่า “ วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความรุนแรงของการระรานทางไซเบอร์และร่วมหยุดพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าว [1]


ทุกวันนี้  การถูกบูลลี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด สามในสี่ของนิสิต-นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เคยตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่มาแล้วทั้งนั้น จากรายงานผลการสำรวจสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของนิสิต-นักศึกษา ประจำปี 2564 – 2565 ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER โดยศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีนิสิต-นักศึกษาตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 7,995  คน จากมหาวิทยาลัย 22 แห่งทั่วประเทศไทย ในจำนวนนี้ พบว่า 5,784 คน (ร้อยละ 72.35) ระบุว่า เคยถูกบูลลี่ (Bully) ด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมก้าวร้าว ขณะที่ จำนวน 2,211 คน (ร้อยละ 27.65) ระบุว่า ไม่เคยถูกบูลลี่ (Bully) [2] ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านอกจากจำนวนมากที่เคยถูกบูลลี่แล้วยังแสดงถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งทางจิตใจและทางกายของเหยื่อที่ถูกกระทำในสังคม
ปัจจุบันการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มีเป็นจำนวนมากและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากผู้คนต้องใช้สื่อออนไลน์ในการทำงานและการเรียนรู้ แถมยังให้ความสะดวกสบายอีกด้วย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น รับรู้ข่าวสาร ได้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ตามมาด้วยปัญหาทางด้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ศูนย์วิชาการมหาวิทยลัยแห่งความสุขฯ ขอชวนทุกคนมารู้จัก 6 รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์กันว่าเป็นอย่างไร [3]

 

 

6 รูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์