อว. มหิดล และสสส. ผนึกกำลังขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”


 อว. มหิดล และสสส. ผนึกกำลังขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”


วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 


รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะนักวิจัยโครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมด้วย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส. และคณะ


ได้เข้าพบ รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนากำลังคนสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  


ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า) กรุงเทพมหานคร