บทความสั้น เรื่อง ผลกระทบเชิงบวกของโควิด-19 ต่อคนทำงานและองค์กรในประเทศไทย

บทความสั้น เรื่อง ผลกระทบเชิงบวกของโควิด-19 ต่อคนทำงานและองค์กรในประเทศไทย 

โดย นายบุรเทพ โชคธนานุกูล

ติดตามได้ที่ https://ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-659.pdf