ภาพกิจกรรม ในงาน Happy Workplace Forum 2022: “The Future of workplace well-being”

📌 18 มีนาคม สสส.ชวนคนทำงานในองค์กรร่วมหาคำตอบ

ไปพร้อมกันในงาน “Happy Workplace Forum 2022: The Future of workplace well-being”
ที่จะชวนคุณมาตกผลึกทางความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุป Lesson Learn ในปีที่ผ่านมา


👉👉👉 จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ และภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ สสส. ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือความท้าทาย


......เมื่อโจทย์ในการพัฒนาองค์กรให้อยู่รอด ควบคู่ไปกับการสร้างความสุขของพนักงานไปพร้อมกัน พบว่าคนทำงานยุคใหม่ มีความคาดหวังต่อ Well–Being ความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำงานมากถึง 40 %

โดยภายในงานนี้ โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวมจัดบูธที่ทรรศการด้วย