การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

       โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศ และคณะทำงานโครงการฯ ได้รับเกียรติให้มาจัดการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน: Advanced Routine to Happiness (AR2H)” ให้กับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชนูปถัมป์กว่า 50 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักสร้างสุขมหาวิทยาลัย ให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การสร้างเสริมสุขภาวะ ความสามารถ ความผูกพันองค์กร ความสุข สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร (6 เสาหลัก) เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ด้วยรูปแบบมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University Model) ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565   ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความความสนุกสนาน และองค์ความรู้ที่เต็มเปี่ยม