การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา