Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต

📣 กิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

💙วันที่ 20 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

🔸เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสุขภาพดีวิถีใหม่ ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

💡ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืนในบริบทไทย: การศึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

🔸จากนั้นเป็นการเสวนา “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืน สู่วิถีอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์  เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตรฺ์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาในหัวข้อ “คนมหิดลไม่เอาบุหรี่ (ไฟฟ้า)”

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาในหัวข้อ “คนมหิดล Fit & Firm”

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมนำคนมหิดลให้มีสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ คณะ/ส่วนงาน ที่ได้ผลผลโหวตจากการนำเสนอกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย

💝นอกจากนี้โครงการ Happy University ยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรมนำคนมหิดลให้มีสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต พร้อมพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ คณะ/ส่วนงาน ที่ได้ผลผลโหวตจากการนำเสนอกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย