วันคุ้มครองโลก


22 เมษายน ของทุกปีคือ วันคุ้มครองโลก

คือ วันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดกำเนิดของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อสร้างความ

ในยุคปัจจุบันนี้ โลกเราเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมาย เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะฝุ่น PM2.5 เป็นต้น ทำให้มีผู้คนบางกลุ่มเริ่มออกมาเรียกร้องหรือผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกันมากขึ้น

ทางโครงการ Happy University ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน


ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.twinkl.co.th/tea.../wan-khumkhrxng-lok-earth-day