R2H มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ปี 2559 - 2562

       โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ มี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ อย่างยั่งยืน มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562

      โครงการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness-R2H) ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้นักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 1,679 คน จากทั้ง 14 มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย ได้แก่


 มหาวิทยาลัยบูรพา

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 52 คน


 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 102 คน


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 50 คน


 มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดอบรม 3 ครั้ง คือ

      วันที่ 25-26 มกราคม 2561
      วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 549 คน


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือ

      วันที่ 14-15 มกราคม 2562
      วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 113 คน


 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 52 คน


 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือ

      วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 156 คน


 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 52 คน


 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือ

      วันที่ 23 ธันวาคม 2560
      วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 140 คน


 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดอบรม 2 ครั้ง คือ

      วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
      วันที่ 10-11 มกราคม 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 161 คน


 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 50 คน


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดอบรม 3 ครั้ง คือ

      วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
      วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
      วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 118 คน


 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 63 คน


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

      จัดอบรมเมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562
      มีนักสร้างสุขที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 53 คน