โครงการ Happy University อัพสกิลการสร้างสรรค์สื่อคอนเทนต์ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายแห่งความสุข มุ่งพัฒนานักศึกษาต้นแบบเพื่อร่วมผลักดันประเด็นสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น