Happy University ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ ตึกอธิการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ และคณะ

ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ จำนวน ๑๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการฯ แผนงานต่าง ๆ และร่วมพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขและศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน


โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมเป็น 1 ในศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นอย่างดี