การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Routine to Happiness (R2H) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการ ศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Routine to Happiness (R2H) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรหรืองานวิชาการหรือตามที่มหาวิทยาลัยระบุ หนุนเสริมการนำข้อมูลจาก HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะและความสามารถ บุคลากร องค์กร และพัฒนา แผนปฏิบัติการสร้างสุขมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 7กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในงานมีการฝึกปฏิบัติและนำเสนอ แผนปฏิบัติการสร้างสุข (Action Plan) บรรยากาศการอบรมวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางการเรียนรู้ของเหล่านักสร้างสุขทั้งหลายทางโครงการฯ ขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ให้เกียรติกับพวกเราทีม “Happy University” ในการสร้างนักสร้างสุข และสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

แล้วเจอกันใหม่นะคะ และมาลุ้นกันว่า เราจะสร้างนักสร้างสุขที่มหาวิยาลัยใดต่อไป


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/happyuniversity/