รายชื่อภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ


1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. มหาวิทยาลัยนครพนม
3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



มหาวิทยาลัยเอกชน


1. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยพายัพ



มหาวิทยาลัยราชภัฏ


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี